Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.long-rider.cz. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i warunkami reklamacji i że zgadza się z nimi. Zamówienie jest propozycją umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie otrzymania zamówionych towarów przez kupującego. Prawo własności do towarów przechodzi na kupującego po ich dostarczeniu i zapłaceniu. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych. Miejscem dostawy jest adres podany przez kupującego w formularzu zamówienia.

Warunki dostawy

Towary wysyłane są pośrednictwem serwisu transportowego – dostawcy na dowolny adres w Polce. Cena wysyłki w Polsce wynosi XXXPLN (o ile nie jest stanowiona inna cena u konretnego produktu). Towar dostarczany jest na ogół w ciągu XX godzin od złożenia zamowienia (za opóźnienia w dostawie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności). O wysyłki towaru powiadomi sprzedający kupującego na adres e-mailowy podany w zamówieniu. Miejscem dostawy jest adres podany przez kupującego w formularzu zamówienia, o ile nie uzgodniono inaczej telefonicznie lub emailem.

Prawa i obowiązki sprzedającego

Sprzedający jest zobowiązany do realizacji zamówienia, wysłania zamówionego towaru za pobraniem pocztowym lub po otrzymaniu kwoty wpisanej na fakturze i dostarczeniu towaru kupującemu w terminie, o którym sprzedający powiadomi kupującego w potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie dane osobowe podane podczas rejestracji są poufne i sprzedający zobowiązuje się, że dane osobowe nie będą udostępnione osobom trzecim. Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli kupujący nie odbierze towaru lub nie zrealizuje zapłaty. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Jeżeli cena będzie wyższa niż ta określona w zamówieniu, sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym kupującego, który może nową cenę zaakceptować lub odmówić dostawy.

Prawa i obowiązki kupującego

Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru i zapłaty pełnej ceny. Łączna cena zakupu jest podana kupującemu przy wypełnianiu zamówienia przed jego wiążącym potwierdzeniem. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego, kiedy przejmuje towar od sprzedającego, odp. od dostawcy.

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku wad, kupujący musi niezwłocznie o nich zawiadomić sprzedającego i z dostawcą spisać zakres i sposób uszkodzenia (dokument ten musi być podpisany zarówno przez dostawcę, tak i kupującego).

Jeżeli kupujący stwierdzi jakąkolwiek różnicę pomiędzy zafakturowanym towarem i realnie dostarczonym towarem (w rodzaju lub ilości) lub z przesyłką nie otrzyma właściwie wypełnionej faktury, jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę o tym fakcie w ciągu 3 dni. Niezastosowanie się do tego grozi, że późniejsza reklamacja nie będzie uznana. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Okres ten rozpoczyna się od daty wystawienia faktury. W przypadku wymiany, okres gwarancji nie zostaje przedłużony. Podstawą ewentualniej reklamacji jest dowód zakupu. Kupujący dostarczy reklamowany towar na własny koszt i ryzyko na adres sprzedającego.

Reklamacja z tytułu wad gwarancyjnych zostanie bezpłatnie naprawiona. Przedmiotem reklamacji nie mogą być wady spowodowane zużyciem przez kupującego (łożyska zdarte piaskiem, itp.). Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru innym towarem o tych samych parametrach.

Reklamacja

Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej.

Postanowienia końcowe

Prawomocna wersja regulaminu podanego na stronie internetowej sprzedawcy jest ta, która jest aktualna w dniu wysłania elektronicznego zamowienia przez kupującego. Poprzez wysyłanie elektronicznego zamówienia, kupujący akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu aktualnego w terminie wysłania zamówienia, jak również akceptuje cenę towarów łącznie z kosztami transportu aktualnymi w dniu zamowienia, chyba że było w konkretnym przypadku postanowione inaczej. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa czeskiego.