Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na www.long-rider.cz.
Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.    

Dodací podmínky

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby Toptrans na jakoukoli adresu v ČR. Přepravné v rámci České republiky činí 150kč (není-li u jednotlivých produktů stanoveno jinak). Zboží je doručeno dopravcem zpravidla do 48 hod od odeslání (za prodloužení této lhůty nenese prodávající odpovědnost). O vyexpedování zboží uvědomí prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu zadaného v objednávce. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky nebo emailem dohodnuto jinak.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží na dobírku či po obdržení částky vypsané na faktuře a dodat na adresu kupujícího v termínu, který prodávající sdělí při potvrzení objednávky kupujícím. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že osobní údaje kupujících neposkytne třetí straně. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od doručovatele

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. V případě zjištění vady je kupující povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu a s doručovatelem sepsat rozsah a způsob poškození (tento dokument musí být podepsán jak doručovatelem, tak i kupujícím.)

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.  

Záruční podmínky

Délka záruky je stanovena na 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení faktury. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Případná reklamace se uplatňuje prostřednictvím dokladu o koupi. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu.

LONGRIDER
Vojtěch Říha
Komenského 571
Nymburk 28802

Pokud zde bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Jako předmět reklamace nelze uznat vady způsobené opotřebením ze strany kupujícího (pískem zadřená ložiska atp.)
Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.  

Reklamace

Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.  

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.